Asociace Autoškol
- Hlavní menu -
Diskuzní fórum arrow Právní předpisy arrow REŽIM PRÁCE ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ
REŽIM PRÁCE ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Tisk E-mail
Sobota, 17 duben 2004

prof. Josef JERGL AAČR

  REŽIM PRÁCE ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ .

 Kapitola A. VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA.

Je většinou regulována zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění zákona č.1/2002 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 478/2000 SB., ve znění posledních předpisů. Pro vyhodnocování režimu práce řidičů v automobilové dopravě je nutno brát v úvahu několik zásadních hledisek jimiž jsou rozvržení pracovní doby řidičů, kategorie vozidel a případná specifika jednotlivých druhů doprav (např.MHD apod.). Pro přehlednost budu v dalším výkladu z těchto základních hledisek vycházet.

1. Rovnoměrně rozvržená pracovní doba.

1.1.Pro řidiče vozidel pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti převyšující 6 000kg, vozidla pro přepravu více jak 9 osob včetně řidiče , vozidla o nejvyšší dovolené rychlosti převyšující 30 km.h-1 apod.
platí článek 6 až 11 vyhlášky č.108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.

Kdy se považuje pracovní doba za rovnoměrně rozvrženou ?

a) rozdíl délky pracovní doby v jednotlivých týdnech nepřesáhne
3 hodiny a délka pracovní směny 9 hodin;
b) týdenní pracovní doba (bez přesčasů) v průběhu 4 týdnů po sobě jdoucích nesmí přesáhnout
40 hodin.                                                                         / § 84 a 85 ZP./

Režim práce řidičů je Dohodou AETR stanoven takto:
a) Denní doba řízení vozidla max. 9 hodin, 2 x v týdnu prodloužena na 10 hodin.

b) 14 tidenní doba řízení vozidla = 90 hodin; prodloužení výše uvedených dob řízení vozidla je možné v rozsahu nezbytném pro dojetí do vhodného místa k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob nebo nákladu. DŮVODY prodloužení stanovené doby řízení vozidla – řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách
Týdenní doba řízení vozidla Dohodou AETR stanovena není
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
Záznam o době řízení vozidla – je předepsán u
- vozidel určených pro přepravu osob
- vozidel určených pro přepravu osob a vozidel určených k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje3,5t ; je- li vozidlo vybaveno tachografem či jiný záznamový zařízením musí být záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách veden výlučně výstupem z tohoto zařízení.
Pozor, v NSR je povinné vybavení tachografem předepsáno u vozidel o celkové hmotnosti již 2,8t!; zahraniční řidiči, kteří podle domácích předpisů nemusí mít vozidlo tachografem povinně vybaveno, musí předložit doklad osvědčující tuto skutečnosti vypracovaný v německém jazyce včetně potvrzení proškolení z předpisů AETR a odpovídající počet kontrolních listů AETR).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 c) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 11 hodin; zkrácen může být nejvýše 3x v týdnu na 9 hodin po sobě jdoucích, zkrácení musí být vyrovnáno v následujícím týdnu; odpočinek může být rovněž rozdělen na 2 nebo 3 části (ve dnech kdy trvá 11 hodin!!), přičemž jedna část musí činit 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 12 hodin.

d) Nepřetržitý odpočinek v týdnu = nejméně 45 hodin; zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa; zkrácení musí být vyrovnáno nejpozději do konce 3. týdne a musí navazovat na odpočinek v délce nejméně 8 hodin ( na požádání řidiče v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě bydliště!!).

e) Jsou-li ve vozidle 2 a více řidičů
                             i) musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 8 hodin po sobě jdoucích v průběhu každých 30 hodin; (hodiny tohoto odpočinku musí následovat za sebou; výkon povolání může činit 22 hodin, z nichž může každý řidič řídit vozidlo 9 hodin, příp. 2x v týdnu 10 hodin. 
                             ii) v týdnu alespoň 45 hodin po sobě jdoucích, zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Poznámka: Řidič, který přerušil řízení, sice nesmí vykonávat v průběhu přerušení žádné pomocné práce (!) např. obsluhovat cestující, může však být v pracovní pohotovosti, smí sedět vedle řidiče na sedadle, případně může trávit dobu PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ na lehátku ve vozidle (POZOR, tato doba není denním odpočinkem !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f) Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí být po 4,5 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 45 minut (nenásleduje-li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek v týdnu; tato přestávka může být rozdělena do několika min.15 minutových částí zařazených do doby řízení vozidla.
KONTROLA: Záznamové listy tachografu nebo výstup z palubního počítače. V případě poruchy záznamového zařízení musí být předmětné údaje vyznačeny ručním záznamem na rubu záznamového listu (kotoučku tachografu) nebo na jiný odpovídající formulář (např.záznam o provozu vozidla)!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.Řidiči vozidel pro přepravu nákladů do celkové hmotnosti 6000 kg nebo jiná vozidla stanovená vyhláškou MD č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.111/1994 Sb.
mají režim práce upraven podle uvedené vyhlášky takto:
a) Denní doba řízení vozidla max. 10 hodin (včetně přerušení jízdy na dobu kratší než 10 minut);

b) 14 tidenní doba řízení vozidla = nesmí překročit dobu 100 hodin v období dvou po sobě následujících týdnů; týdenní doba řízení vozidla vyhláškou č.478/2000 Sb. rovněž není stanovena;

c) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 8 hodin; odpočinek může být 2x v týdnu 2x v týdnu rozdělen, přičemž jedna část musí činit 6 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 10 hodin.

d) Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí v městské autobusové dopravě po 4 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 30 minut (nenásleduje- li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek v týdnu); tato přestávka může být rozdělena do několika nejméně 10 minutových částí zařazených do doby řízení vozidla. U řidičů ostatních vozidel upravuje bezpečnostní přestávky NV č.168/2002 Sb. - po 4,5 hodinách nepřetržitého řízení vozidla (včetně přerušení na dobu kratší než 15 minut) nejméně 30 minut nebo dvě přestávky v trvání nejméně 15 minut.

e) Nepřetržitý odpočinek v týdnu - určuje ZP a nařízení vlády č. 108/94 Sb. ve znění nařízení vlády č.461/2000 Sb. tak, že během sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.

KONTROLA:
Záznamové listy tachografu nebo výstup z palubního počítače nebo v listinné formě. V případě poruchy záznamového zařízení nebo když vozidlo těmito technickými zařízeními vybaveno není, musí být předmětné údaje vyznačeny ručním záznamem na rubu záznamového listu (kotoučku tachografu) nebo na jiný odpovídající formulář (např.záznam o provozu vozidla)!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro orientaci řídících pracovníků v dopravě a kontrolních orgánů uvádím výčet případů, kdy se uplatňují ustanovení této vyhlášky; jedná se o následující vozidla:
- vozidla určená pro přepravu nákladů, jejichž užitečná hmotnost nepřesahuje 3 500 kg nebo celková hmotnost 6 000 kg;
- vozidla pro přepravu cestujících avšak nejvýše 9 osob včetně řidiče (viz bod 1.3.);
- vozidla pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km.h-1;
- vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1;
- vozidla používaná nebo řízená civilní obranou nebo požárními sbory;
- vozidla používaná pro zvláštní účely (údržba kanalizačních sítí, rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržba a kontrola silnic, odvoz a likvidace odpadů, telegrafní a telefonní služby, přeprava pošty, zajišťování rozhlasového a televizního vysílání, detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů);
- vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
- specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely;
- vozidla přepravující cirkus nebo lunapark;
- speciální havarijní vozidla;
- vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách (vývoj, opravy, údržba) vozidel, která ještě nebyla uvedena do provozu;
- vozidla používaná pro svoz mléka nebo zásobování potravinami na pravidelných trasách
.
--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

1.3.Řidiči osobních automobilů

Tuto skupinu zaměstnanců tvoří řidiči,
a) kteří mají řízení osobního automobilu jako dru práce sjednaný v pracovní smlouvě tzv. “řidiči z povolání”;

b) u nichž řízení vozidla není druhem práce zjednaným v pracovní smlouvě; tito jsou zjednodušeně nazýváni řidiči referenty (tvoří velice různorodou skupinu profesí od manažerů firem, zaměstnanců v administrativě, přes obchodní zástupce až k zaměstnanců dělnických či technických profesí). Bližší viz KAPITOLA D. < /P > < P > < FONT Pro organizaci práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (a tedy i osobních automobilů) platí ustanovení Nařízení vlády č.168/2002 Sb. (1) a vyhlášky č.478/2000 Sb. (2), kterou se provádí zákon č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1) Nařízení vlády č.168/2002 Sb. stanoví mimo jiné:
 - maximální doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit 4,5 hodiny (za dobu nepřetržitého řízení se považuje i přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut);
- bezpečnostní přestávky v trvání 30 minut (nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržitého řízení vozidla) nebo dvě části nejméně 15 minut; tato přestávka nemůže být uložena na začátku a konci pracovní doby a nebo tehdy, následuje-li po době řízení odpočinek mezi dvěma směnami (denní odpočinek) nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Během bezpečnostní přestávky smí řidič pouze vykonávat dozor na vozidlo a jeho náklad; bezpečnostní přestávka může být sloučena s přestávkou na jídlo (!). Toto platí o bezpečnostních přestávkách obecně, ať je jejich institut upraven jakýmkoliv zvláštním právním předpisem!

KONTROLA:
Zaměstnanec musí vést v listinné formě denní záznamy o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek
.

2) Vyhláška č.478/2000 Sb. k tomu stanoví mimo jiné:
 - Denní doba řízení vozidla max. 10 hodin (včetně přerušení jízdy na dobu kratší než 10 minut);
- 14denní doba řízení vozidla = nesmí překročit dobu 100 hodin v období dvou po sobě následujících týdnů; týdenní doba řízení vozidla vyhláškou č.478/2000 Sb. rovněž není stanovena;
- Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 8 hodin; odpočinek může být 2x v týdnu rozdělen, přičemž jedna část musí činit 6 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 10 hodin.
- Nepřetržitý odpočinek v týdnu - určuje ZP a nařízení vlády č. 108/94 Sb. ve znění nařízení vlády č.461/2000 Sb. tak, že během sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
k bodu b): viz KAPITOLA D
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

2. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.

Pracovní dobu zaměstnanců v dopravě s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (včetně doby řízení vozidla, doby odpočinků a bezpečnostních přestávek), jejichž zaměstnavatelem je dopravce (pro vlastní i cizí potřeby), správce pozemní komunikace nebo provozovatel dopravních infrastruktur je upravena zákonem č.475/2001 Sb.

Tento zákon se vztahuje mimo jiné na:
- osádky nákladních automobilů /platí i pro řidiče vozidel kategorie N1 !!/ a autobusů;
- zaměstnance údržby pozemních komunikacích;
- zaměstnance MHD.

 Zákon upravuje zejména:
a) Denní dobu řízení vozidla - max. 9 hodin, 2 x v týdnu prodloužena na 10 hodin; za nepřetržitou dobu řízení se považuje i přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut;

b) 14 tidenní dobu řízení vozidla = 90 hodin; prodloužení výše uvedených dob řízení vozidla je možné v rozsahu nezbytném pro dojetí do vhodného místa k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob nebo nákladu. DŮVODY prodloužení stanovené doby řízení vozidla – řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách ( § 3 zákona č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1 vyhl.MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě). Týdenní doba řízení vozidla tímto zákonem rovněž upravena není

 c) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 11 hodin; zkrácen může být nejvýše 3x v týdnu na 9 hodin po sobě jdoucích, zkrácení musí být vyrovnáno v následujícím týdnu; odpočinek může být rovněž rozdělen na 2 nebo 3 části (ve dnech kdy trvá 11 hodin!!), přičemž jedna část musí činit 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 12 hodin.

d) Nepřetržitý odpočinek v týdnu = nejméně 45 hodin; zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa; zkrácení musí být vyrovnáno nejpozději do 3.týdne a musí navazovat na odpočinek v délce nejméně 8 hodin ( v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě bydliště!!).

e) Jsou-li ve vozidle 2 a více řidičů:
      i) musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 8 hodin po sobě jdoucích v průběhu každých 30 hodin; (hodiny tohoto odpočinku musí následovat za sebou; výkon povolání může činit 22 hodin, z nichž může každý řidič řídit vozidlo 9 hodin, příp. 2x v týdnu 10 hodin.
     ii) v týdnu alespoň 45 hodin po sobě jdoucích, zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa.

f) Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí být po 4,5 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 45 minut (nenásleduje-li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek v týdnu; tato přestávka může být rozdělena do několika min.15 minutových částí zařazených do doby řízení vozidla.

KONTROLA:
Záznamové listy tachografu nebo výstup z palubního počítače nebo v listinné formě
. V případě poruchy záznamového zařízení musí být předmětné údaje vyznačeny ručním záznamem na rubu záznamového listu (kotoučku tachografu) nebo na jiný odpovídající formulář (např.záznam o provozu vozidla)!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: Řidič, který přerušil řízení, sice nesmí vykonávat v průběhu přerušení žádné pomocné práce (!) např. obsluhovat cestující, může však být v pracovní pohotovosti, smí sedět vedle řidiče na sedadle, případně může trávit dobu PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ na lehátku ve vozidle (POZOR, tato doba není denním odpočinkem !)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí být po 4,5 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 45 minut (nenásleduje-li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek v týdnu; tato přestávka může být rozdělena do několika min.15 minutových částí zařazených do doby řízení vozidla.

KONTROLA:
Záznamové listy tachografu nebo výstup z palubního počítače.
V případě poruchy záznamového zařízení musí být předmětné údaje vyznačeny ručním záznamem na rubu záznamového listu (kotoučku tachografu) nebo na jiný odpovídající formulář (např.záznam o provozu vozidla)!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitola B. MEZINÁRODNÍ DOPRAVA.

Mezinárodní doprava je upravena zákonem č.111/1994 Sb., ve znění zákona č.1/2002 Sb.; § 3 odst. 1 písm. c) stanoví stanoví povinnost tuzemského dopravce v mezinárodní dopravě zajistit dodržování Dohody AETR, pokud se na tato vozidla vztahuje. V ostatních případech je povinen zajistit, aby řidiči dodržovali stejná ustanovení týkající se doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jako je tomu ve vnitrostátní dopravě (např.řidiči nákladních automobilů kategorie N1, osobních automobilů apod.). Viz Kapitola A – VNITROSTÁTNI DOPRAVA.

Režim práce řidičů je Dohodou AETR stanoven takto:

a) Denní doba řízení vozidla max. 9 hodin, 2 x v týdnu prodloužena na 10 hodin.

b) 14 tidenní doba řízení vozidla = 90 hodin; prodloužení výše uvedených dob řízení vozidla je možné v rozsahu nezbytném pro dojetí do vhodného místa k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob nebo nákladu. DŮVODY prodloužení stanovené doby řízení vozidla – řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách Týdenní doba řízení vozidla Dohodou AETR stanovena není;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka: Záznam o době řízení vozidla
– je předepsán u - vozidel určených pro přepravu osob
- vozidel určených pro přepravu osob a vozidel určených k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje3,5t ; je- li vozidlo vybaveno tachografem či jiný záznamový zařízením musí být záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách veden výlučně výstupem z tohoto zařízení.
Pozor, v NSR je povinné vybavení tachografem předepsáno u vozidel o celkové hmotnosti již 2,8t!; zahraniční řidiči, kteří podle domácích předpisů nemusí mít vozidlo tachografem povinně vybaveno, musí předložit doklad osvědčující tuto skutečnosti vypracovaný v německém jazyce včetně potvrzení proškolení z předpisů AETR a odpovídající počet kontrolních listů AETR).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 11 hodin; zkrácen může být nejvýše 3x v týdnu na 9 hodin po sobě jdoucích, zkrácení musí být vyrovnáno v následujícím týdnu; odpočinek může být rovněž rozdělen na 2 nebo 3 části (ve dnech kdy trvá 11 hodin!!), přičemž jedna část musí činit 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 12 hodin.

d) Nepřetržitý odpočinek v týdnu = nejméně 45 hodin; zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa; zkrácení musí být vyrovnáno nejpozději do konce 3. týdne a musí navazovat na odpočinek v délce nejméně 8 hodin ( na požádání řidiče v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě bydliště!!).

e) Jsou-li ve vozidle 2 a více řidičů:
i) musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 8 hodin po sobě jdoucích v průběhu každých 30 hodin; (hodiny tohoto odpočinku musí následovat za sebou; výkon povolání může činit 22 hodin, z nichž může každý řidič řídit vozidlo 9 hodin, příp. 2x v týdnu 10 hodin.
ii) v týdnu alespoň 45 hodin po sobě jdoucích, zkrácen může být až na 36 hodin v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště, na 24 hodin mimo tato místa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Poznámka: Řidič, který přerušil řízení, sice nesmí vykonávat v průběhu přerušení žádné pomocné práce (!) např. obsluhovat cestující, může však být v pracovní pohotovosti, smí sedět vedle řidiče na sedadle, případně může trávit dobu PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ na lehátku ve vozidle (POZOR, tato doba není denním odpočinkem !)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí být po 4,5 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 45 minut (nenásleduje-li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek v týdnu; tato přestávka může být rozdělena do několika min.15 minutových částí zařazených do doby řízení vozidla.

KONTROLA:
Záznamové listy tachografu nebo výstup z palubního počítače
. V případě poruchy záznamového zařízení musí být předmětné údaje vyznačeny ručním záznamem na rubu záznamového listu (kotoučku tachografu) nebo na jiný odpovídající formulář (např.záznam o provozu vozidla)!
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitola C. VEDENÍ EVIDENCE
o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách.

1) Tuzemský dopravce je provozující podle zákona č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů dopravu - vozidly určenými k přepravě osob (neplatí pro osobní vozidla používaná tuzemským dopravcem pro vlastní potřebu k zajištění podnikatelských aktivit, - zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost (včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3 500 kg) je povinen vést záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách a uchovávat je po dobu 5 let po ukončení přepravy. Za to, že tyto doklady jsou při provozu ve vozidle, zodpovídá tuzemský dopravce.
--------------------------------------------------------------- -------------------------------

2) Bližší podmínky stanoví prováděcí vyhláška č.478/2000 Sb. (§ 1 a § 2): - dopravce zajistí aby řidič vozidla, pro kterého je stanovena povinnost vést evidenci o době řízení a bezpečnostních přestávkách, tyto záznamy vedl; - každého řidiče musí dopravce vybavit záznamovými listy na předpokládanou dobu přepravního výkonu (např. i na několik dnů); - řidič, který vozidlo řídí, je povinen mít záznamy s sebou ve vozidle po celou dobu jeho provozu; - řidič musí mít u sebe záznamy o režimu práce za uplynulé dny probíhajícího kalendářního týdne a poslední den týdne předcházejícího v nichž řídil vozidlo; pokud vozidlo neřídil, musí mít u sebe potvrzení vystavené dopravcem, že vozidlo neřídil nebo potvrzení o výkonu jiné práce než je řízení vozidla anebo o čerpání dovolené
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- Poznámka: Záznamem o době řízení a bezpečnostních přestávkách u vozidel povinně vybavených tachografy se rozumí POUZE výstup z tohoto zařízení. U vozidel, která nejsou povinně vybavena tachografy, vede řidič evidenci doby řízení a bezpečnostních přestávkách v listinné formě tak, aby veškeré údaje byly nejen průkazné, ale i přehledné.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Závady ve vedení záznamových listů zjištěné kontrolními orgány v roce 2003:
- nezaložení záznamového listu (kotoučku) tachografu;
- nevyplnění údajů ve středové části záznamového listu;
- řidič neměl u sebe záznamové listy (kotoučky) za uplynulé dny probíhajícího kalendářního týdne a poslední den týdne předcházejícího v němž v němž řídil vozidlo;
- řidič neměl u sebe potvrzení vystavené dopravcem stvrzující že vozidlo neřídil (vykonával jiné práce apod.);
- používání záznamového listu déle než 24 hodin (nečitelnost záznamu);
- nepřepínání režimu činnosti řidiče; pokud vozidlo např. celou noc stojí a řidič má místo odpočinku přepnuto na práci, kontrolní orgán toto posuzuje jako práci a nikoliv jako odpočinek !!!);
- časté neodůvodněné (nepovolené) otvírání tachografu, které je záznamovým zařízením registrováno;
- použití nevhodného záznamového listu (kotouče) tachografu (určeného např. pro jiný typ přístroje.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------

4) Možnosti postihu.

4.1. Řidič.
Od 1.4.2002 může být ve smyslu novely zákona o přestupcích (zákon č.200/90 Sb., ve znění zákona č.60/2002 Sb.) za evidentní zavinění závad uvedených v předchozí kapitole 3) a při nedodržení stanovených dob řízení a odpočinku ( § 23 zákona) postižen přímo řidič. Tato nová právní úprava opravňuje policisty k uložení blokové pokuty do výše 5 000 Kč (takto je možno např. sankcionovat zahraniční řidiče za porušení ustanovení Dohody AETR).

4.2. Dopravce.
Je-li (např. policií) zjištěné pochybení zaviněno zčásti nebo zcela dopravcem, je toto postoupeno příslušnému dopravnímu úřadu, orgánu kraje v přenesené působnosti nebo Ministerstvo dopravy ke správnímu řízení podle zákona o silniční dopravě (zákon č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se zjištěný delikt potvrdí ve správním řízení, je dopravce postižen podle § 35 tohoto zákona.
V souvislosti s dodržováním doby řízení, bezpečnostních přestávek, dob odpočinku či vedení evidence může být postižen pokutou až do výše 100 000 Kč dopravce, který
- nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a údaj o době odpočinku, pokud je povinen jej vést;
- neuschovává záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po stanovenou dobu (5 let !); Dopravce, který nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku při práci řidičů může být postižen pokutou do výše 500 000 Kč !!

5. Vybavení vozidla záznamovým zařízením.

5.1. Povinnost vybavení vozidla záznamovým zařízením se vztahuje
 - na všechna vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5t uvedená do provozu po 1.1.1990;
 - na vozidla kategorie M1 určené k přepravě více než 9 osob včetně řidiče a N1, uvedená do provozu po 1.7.2001 a která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,5t. - 9 - Která vozidla nemusí být podle platných právních předpisů vybavena záznamovým zařízením? - vozidla určená pro přepravu nákladů, jejichž celková hmotnost neo celková hmotnost jízdní soupravy nepřesahuje 3 500 kg;
- vozidla pro přepravu cestujících avšak nejvýše 9 osob včetně řidiče;
- vozidla pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km.h-1;
- vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1;
- vozidla používaná nebo řízená civilní obranou nebo požárními sbory;
- vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
- specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely;
- vozidla přepravující cirkus nebo lunapark;
- speciální havarijní vozidla;
- vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách (vývoj, opravy, údržba) vozidel, která ještě nebyla uvedena do provozu;
- vozidla používaná pro svoz mléka nebo zásobování potravinami na pravidelných trasách.
- vozidla používaná pro zvláštní účely (údržba kanalizačních sítí, rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržba a kontrola silnic, odvoz a likvidace odpadů, telegrafní a telefonní služby, přeprava pošty, zajišťování rozhlasového a televizního vysílání, detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů); Záznamové zařízení (tachograf nebo palubní počítač) s registrací pracovní činnosti řidiče musí být z hlediska konstrukce, instalace a použití schváleno podle nařízení Rady EHS č.3820/85, jak to vyplývá z přílohy č.1 (bod 26 ) vyhlášky č.341/2002 Sb.; jedná o kontrolní měřidlo, které podléhá ustanovením zákona č.505/1990 Sb., o měřictví, ve znění pozdějších předpisů. Záznamové zařízení včetně jeho pohonu musí být zaplombováno; ověřování se provádí 1x za dva roky pověřeným a registrovaným odborným pracovištěm. Je-l záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, u nichž není toto záznamové zařízení předepsáno ověřuje se přesnost nejdéle 1x za pět let.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitola D. ŘIDIČI “referenti”.

Takto jsou nazýváni (a bohužel nepřesně) řidiči, u nichž řízení vozidla není druhem práce zjednaným v pracovní smlouvě; tito tvoří velice různorodou skupinu profesí od manažerů firem, zaměstnanců v administrativě, přes obchodní zástupce až k zaměstnancům dělnických či technických profesí jako jsou např. automechanici, garážmistři, vedoucí pracovníci v dopravě apod. Jak již z tohoto úvodu vyplývá, mohou platit pro jednotlivé zaměstnance – řidiče-referenty - jednoho zaměstnavatele rozličné předpisy upravující dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku podle kriterií, která již byla předmětem výkladu v úvodních kapitolách. Uveďme si několik konkrétních případů: Řidič –referent

a) může mít buď pravidelně nebo nepravidelně rozvrženou pracovní dobu;
b) může řídit motorové vozidlo kategorie M1 nebo N1 tj.motorové vozidlo určené k přepravě osob (např. osobní automobil) nebo nákladu (lehký nákladní automobil) o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (jedná se např. o administrativní zaměstnance, obchodní zástupce, zásobovače, zkušební techniky apod.); může ale řídit i těžký nákladní automobil, těžký tahač návěsů nebo autobus (např. garážmistr při přepravě vozidla z opravny, STK apod.);
c) služební cesta vozidlem zaměstnavatele nebo vlastním soukromým vozidlem je uskutečněna buď v tuzemsku nebo v zahraničí. - 10 - S ohledem na výše uvedené možnosti by si měli zaměstnavatelé-dopravci i zaměstnanci-řidiči správně vyhodnotit, které z předpisů upravujících dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku budou v provozu uplatňovat.


Pro bod a) :
- zákon č. 111/1994 Sb.(kapitola 1.2)
- zákon č.475/2001 Sb. (kapitola 2.); 
- vyhláška MD č.478/2000 Sb.(kapitola 1.2.);
- Nařízení vlády č.168/2002 Sb. (kapitola 1.3.).

Pro bod b) :
- zákon č. 111/1994 Sb. (kapitola 1.2.);
- zákon č.475/2001 Sb. (kapitola 2);
- vyhláška MD č.478/2000 Sb.; (kapitola 1.2.)
- Nařízení vlády č.168/2002 Sb.(kapitola 1.3).

Pro bod c) :
- Dohoda AETR (kapitola 1.1);
- vyhláška MD č.478/2000 Sb. (kapitola 1.2.);
- Nařízení vlády č.168/2002 Sb. (kapitola 1.3). Vedení evidence o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v bodech a) až c) je upraveno výše uvedenými právními předpisy.
 
< Předch.   Další >

Design: Martin Krch, Tvorba: Art-Work Studio